Algemene voorwaarden

 
Algemene voorwaarden voor onderaanneming van:
 
Villabouw Mattone B.V.
Cypresbaan 36
2908 LT Capelle aan den IJssel
 
Inschrijfnummer K.v.K.: 244314790000
 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke opdracht van onderaanneming tussen de hoofdaannemer Villabouw Mattone B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen “de gebruiker”, en zijn onderaannemer.
 2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de onderaannemer”.
 3. Met “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden bedoeld: de opdrachtgever van de gebruiker.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of door de onderaannemer verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de onderaannemer (moeten) worden verstrekt.
 7. Onder “overeenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de tussen de gebruiker en de onderaannemer gesloten opdracht.
 8. Onder “aannemingsovereenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de tussen de gebruiker en de opdrachtgever gesloten opdracht.
 9. Onder “arbeidskrachten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het eigen personeel van de onderaannemer, de door hem ingeschakelde ZZP’ers en andere door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en hun personeel.
 10. Onder “een geldig identiteitsbewijs” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een Nederlands paspoort, een paspoort van één van de andere landen van de Europese Unie, een Europese identiteitskaart of een ander niet-Nederlands paspoort, mits voorzien van een vergunning tot verblijf of een andersoortige (verblijfs-)vergunning, waaruit minimaal het recht tot het verrichten van arbeid in Nederland voortvloeit.
 11. Onder “aanspraken van derden” wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: eventuele aanspraken van de opdrachtgever.
 12. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
 14. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de onderaannemer ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Verplichtingen onderaannemer

 1. De onderaannemer moet er voor zorgen dat:
  1. hij het overeengekomen werk goed, deugdelijk (zoals het een behoorlijk handelend onderaannemer betaamt) en naar de bepalingen van de overeenkomst zal (doen) uitvoeren;
  2. er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden altijd een gemachtigde aanwezig is. Deze gemachtigde moet zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden bij (de daarvoor aangewezen werknemer van) de gebruiker melden;
  3. hij uitsluitend de door de gebruiker gegeven orders en aan­wijzingen zal opvolgen. De onderaannemer zal geen rechtstreeks opdrachten van de opdrachtgever opvolgen, tenzij vooraf is besproken met de gebruiker.;
  4. hij adequate maatregelen treft ter voorkoming van schade aan het werk dat onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd;
  5. door hem te vervaardigen documenten binnen de hiervoor overeengekomen termijn ter controle aan de gebruiker worden voorgelegd. Eventuele wijzigingen in en correcties van de zijde van de gebruiker moeten door de onderaannemer worden verwerkt, waarna de onderaannemer binnen de daarvoor overeengekomen termijn de definitieve versie van de documenten aan de gebruiker zal overhandigen;
  6. hij de gebruiker wijst op eventuele fouten en/of onduidelijkheden in door de gebruiker verstrekte documenten;
  7. hij tijdig aan de gebruiker laat weten hoe hoog het loonkostenbestanddeel van de door hem te berekenen onderaanneemsom is. Dit loonkostenbestanddeel moet uitgedrukt zijn in een percentage van de onderaanneemsom;
  8. hij aan de gebruiker het manurenregister en de (loon)staten met de namen en de registratienummers van alle door hem ingeschakelde arbeidskrachten, inclusief kopieën van geldige identiteitsbewijzen, verstrekt en, op verzoek van de gebruiker, tussentijds inzage verschaft in de loon- en werknemersadministratie;
  9. hij bij iedere factuur de manurenstaat en wijzigingen van ingeschakelde arbeidskrachten aan de gebruiker verstrekt;
  10. iedere arbeidskracht die door hem wordt ingeschakeld de Nederlandse taal zodanig beheerst dat hij de voor een goede uitvoering noodzakelijke instructies begrijpt, een en ander ter beoordeling van de gebruiker;
  11. de door de gebruiker en de opdrachtgever gestelde veiligheidseisen en aanwijzingen van de arbeidsinspectie worden uitgevoerd en nageleefd. Hieronder valt tevens de verplichting voor de onderaannemer om toe te zien op naleving van deze eisen en aanwijzingen door de door de onderaannemer in te schakelen arbeidskrachten.;
  12. hij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, geen gevaarlijke, of voor de gezondheid schadelijke, stoffen op de werklocatie gebruikt of opslaat;
  13. onveilige situaties, ongevallen en incidenten direct aan de gebruiker meldt, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker;
  14. hij op het eerste verzoek van de gebruiker toont en verstrekt:
*    een kopie van een recent (niet ouder dan drie (3) maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
*    een kopie van een geldig identiteitsbewijs, indien de onderaannemer een natuurlijke persoon is;
*    een recent jaarverslag, voor zover aan de orde;
*    een kopie van de originele G-rekeningovereenkomst (een overeenkomst met betrekking tot een geblokkeerde rekening);
*    een BTW-nummer en een loonbelastingnummer;
*    een WKA-verklaring, niet ouder dan drie (3) maanden;
 • de gebruiker is gevrijwaard voor aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden bij het niet naleven door de onderaannemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet;
 • hij adequaat en behoorlijk verzekerd is, met inachtneming van de leden 4, 5 en 6 van dit artikel.
 1. Het is de onderaannemer verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker rechtstreeks prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever te verstrekken voor de uitbreiding van of wijzigingen in het werk, zulks op verbeurte van een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding dan wel een schriftelijk overeengekomen andere boete.
 2. Het is de onderaannemer verboden om zonder overleg en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker meerwerk te verrichten, tenzij zulks spoedeisend en noodzakelijk is en voormelde toestemming in alle redelijkheid niet kan worden afgewacht, zulks ter beoordeling aan de gebruiker.
 3. De onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid en/of onzorgvuldigheid van hem zelf of van de door hem ingeschakelde arbeidskrachten. De onderaannemer is eveneens aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door (verkeerde) handelingen, nalaten of schuld van overige personen die door de onderaannemer op het werk zijn toegelaten evenals voor overige handelingen, nalaten of voorvallen die tot het risico van de onderaannemer behoren.
 4. Als er een CAR-verzekering is afgesloten, liggen de polisvoorwaarden daarvan voor de onderaannemer ter inzage. De onderaannemer is meeverzekerd onder deze verzekering voor zover hij niet zelf verzekerd is. Indien sprake is van een door deze verzekering gedekte schade waarvoor de onderaannemer aansprakelijk is, komen het eigen risico en de eventuele premieverhogingen die het gevolg zijn van de erkende claim voor rekening van de onderaannemer.
 5. Wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de onderaannemer, vervallen alle rechten van de onderaannemer onder de CAR-verzekering en komen alle kosten met betrekking tot het schadegeval en/of het eigen risico voor rekening van de onderaannemer.
 6. Materialen, gereedschappen en overige zaken van de onderaannemer zijn niet meeverzekerd onder de CAR-verzekering. Hiervoor moet de onderaannemer zelf een verzekering afsluiten.

Artikel 3: Verplichtingen in het kader van de ketenaansprakelijkheid

 1. De onderaannemer moet zijn wettelijke verplich­tingen tot afdracht van premies sociale heffingen en loonbelasting nakomen, voor zover deze direct of indirect verband houden met het overeengekomen werk.
 2. Op verzoek van de gebruiker toont de onderaannemer een verklaring inzake zijn betalingsgedrag met betrekking tot de afdracht van genoemde premies en loonbelasting.
 3. De onderaannemer vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken inzake de betaling van deze premies en loonbelasting (en overige sociale heffingen) die betrekking hebben op de onderaannemer zelf en de door hem ingeschakelde arbeidskrachten.

Artikel 4: Wet arbeid vreemdelingen/Wet op de identificatieplicht

 1. De onderaannemer moet voor vreemdelingen (als in de Wet arbeid vreemdelingen) die hij als arbeidskrachten wenst in te zetten voor aanvang van de werkzaamheden de volgende documenten aan de gebruiker overhandigen:
  1. voor arbeidskrachten uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland:
   • een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
   • indien van toepassing: een zogenaamde “E101-verklaring”, geldig voor Nederland.
 
 1. voor arbeidskrachten buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland:
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • een tewerkstellingsvergunning geldig voor Nederland.
 1. De onderaannemer moet zich houden aan de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen en er voor zorgen dat alle door hem ingeschakelde arbeidskrachten zich hier ook aan houden en zich op het eerste verzoek kunnen identificeren.
 2. Indien de onderaannemer personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten van dit artikel, heeft de gebruiker het recht deze personen de toegang tot het werk te ontzeggen. Eventuele schade die de gebruiker hierdoor lijdt, is voor rekening van de onderaannemer. De onderaannemer vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.

Artikel 5: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de gebruiker aan de onderaannemer zaken ter beschikking stelt, garandeert de onderaannemer dat hij deze zal gebruiken en onderhouden in overeenstemming met de bestemming van deze zaken en de hierbij door de gebruiker gegeven instructies of aanwijzingen. Bij niet nakomen van deze instructies of aanwijzingen is de onderaannemer aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten e.d. en vrijwaart hij de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.
 2. De onderaannemer moet zich adequaat verzekeren tegen diefstal, verlies en beschadiging van bovengenoemde zaken.
 3. De gebruiker kan de opdrachtgever vragen zijn orders en/of aanwijzingen rechtstreeks aan de onderaannemer te geven. In dat geval zal de gebruiker (een en ander overeenkomstig artikel 2) de onderaannemer hierover informeren en is de onderaannemer verplicht de door de opdrachtgever gegeven orders en/of aanwijzingen op te volgen.
 4. De onderaannemer is, zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de gebruiker, niet bevoegd (een deel van) het werk door een derde te laten uitvoeren. Ook na toestemming van de gebruiker blijft de onderaannemer altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door hem uitbestede werk. Onder “derden” wordt in dit kader tevens verstaan: door derden aan de onderaannemer ter beschik­king gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.
 5. Indien de onderaannemer het werk met inachtneming van het vorige lid geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde, moet hij daarvoor een schriftelijke overeenkomst opstellen, waarop deze algemene voorwaarden (inclusief dit kettingbeding) van toepassing zijn. De onderaannemer moet daarbij een kopie van deze overeenkomst aan de gebruiker verstrekken. Een en ander op verbeurte van een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding dan wel een andere schriftelijk overeengekomen boete.
 6. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat de onderaannemer zaken zal leveren, garandeert de onderaannemer de deugdelijkheid van deze zaken. De onderaannemer vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot (schade ontstaan door) deze zaken.
 7. Alle tussen de gebruiker en de onderaannemer overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn fatale termijnen. De onderaannemer heeft slechts recht op verlenging van de overeengekomen (op)leveringstermijn indien er sprake is van overmacht aan de zijde van de onderaannemer, voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden of wanneer door een wijziging van de overeenkomst niet van de onderaannemer kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen werk of de te leveren zaken binnen de overeengekomen (op)leveringstermijn wordt of worden (op)geleverd.
 8. Aan de zijde van de onderaannemer kunnen, onder meer doch niet uitsluitend, de volgende omstandigheden geen beroep op overmacht rechtvaardigen: tekort aan materialen, staking, ziekte van personeel, te late (op)levering door leveranciers of door de door onderaannemer ingeschakelde arbeidskrachten.
 9. De onderaannemer is verantwoordelijk voor de door hem ingeschakelde arbeidskrachten en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden voorvloeiend uit de uitvoering van het werk door deze arbeidskrachten.
 10. Indien er sprake is van wangedrag of ongeschiktheid van de door de onderaannemer ingeschakelde arbeidskrachten, dit uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker, heeft de gebruiker het recht van de onderaannemer te verlangen dat hij deze arbeidskrachten vervangt. Voldoet de onderaannemer niet aan dit verzoek, dan heeft de gebruiker het recht de betreffende arbeidskrachten van het werk te (laten) verwijderen. De onderaannemer is aansprakelijk voor alle kosten en schade welke hieruit voortvloeien en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden. Indien zulks zich voordoet, dan kan zulks geen beroep op overmacht rechtvaardigen als bedoeld in lid 7 e.v. van dit artikel.
 11. Indien de werkzaamheden worden vertraagd door voor rekening van de onderaannemer komende omstandigheden, moet deze alle daaruit voortvloeiende schade vergoeden aan de gebruiker.

Artikel 6: Meer- en minderwerk

 1. De onderaannemer biedt het aangeboden onderdeel allesomvattend aan. Dit wil zeggen dat mogelijk niet benoemde werkzaamheden en/of producten die benodigd zijn voor de totstandkoming van het aangeboden onderdeel geen aanleiding geven tot meerwerk, ook als deze onvoldoende in de tekeningen of beschrijving terug komen. Zulks komt alsdan voor rekening en risico van de onderaannemer zelf.
 2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de onderaannemer overeengekomen worden. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de onderaannemer heeft bevestigd.
 3. Indien zich in de overeenkomst tussen de gebruiker en de onderaannemer zodanige wijzigingen voordoen dat meer- of minderwerk nodig is, moet de onderaannemer de gebruiker daar zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen.
 4. Verrekening van meer- en minderwerk vindt alleen plaats:
 1. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
 2. indien de bedragen van stelpos­ten zich wijzigen;
 3. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.
 1. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die bestemd zijn voor hetzij:
 1. het aanschaffen van (bouw-) materialen;
 2. het aanschaffen van (bouw-) materialen en het verwerken daarvan;
 3. het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en door de onderaannemer nader moeten worden inge­vuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 1. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats.

Artikel 7: Wetten en voorschriften

 1. De onderaannemer verklaart bekend te zijn met:
  1. de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wet- en regelgeving;
  2. de bepalingen van de door de gebruiker gesloten aannemingsovereenkomst;
  3. de bepalingen van de ARBO-wet en de hieruit voortvloeiende besluiten en regelgeving;
  4. de van toepassing zijnde milieu wet- en regelgeving.
 2. De onderaannemer zal de in het vorige lid genoemde bepalingen en wet- en regelgeving in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst en staat er voor in dat de door hem ingeschakelde arbeidskrachten deze bepalingen en wet- en regelgeving eveneens zullen naleven.

Artikel 8: Facturering en betaling

 1. De gebruiker zal binnen 60 dagen na ontvangst van een duidelijke en gespecificeerde factuur betalen, mits anders overeengekomen.
 2. Facturen moeten door de onderaannemer in éénvoud worden ingediend bij de gebruiker en zullen - indien dit aan de orde is - vergezeld gaan van de benoemde onderdelen in artikel 2.
 3. De factuur moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de artikelen 35, 35a en 35b van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De onder­aannemer moet op deze gedagtekende en genummerde fac­tuur bovendien in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk vermelden:
  1. het projectnummer en de projectnaam dat of de andere referentie van de overeenkomst die op het werk betrekking heeft;
  2. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de fac­tuur betrekking heeft;
  3. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
  4. (bedrijfs-)naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de onderaannemer;
  5. of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is. Indien de verleggingsregeling van toepassing is, moet het BTW-nummer van de gebruiker vermeld worden. Indien de verleggingsregeling niet van toepassing is, moet de onderaannemer op de factuur tevens het bedrag van de omzetbelasting vermelden.
 4. Indien de gebruiker redelijkerwijs tot het oordeel komt dat de onderaannemer voor het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het bedrag waarin de overeenkomst voorziet, kan hij, na kennisgeving daarvan aan de onderaannemer, dat bedrag wijzigen.
 5. De gebruiker zal in ieder geval pas tot betaling overgaan nadat het (gedeelte van het) werk waarop een (termijn)betaling betrek­king heeft, naar genoegen is opgele­verd. De gebruiker is bevoegd een verschuldigde betaling op te schorten naar rato van het gedeelte van het overeengekomen werk dat nog niet opgeleverd is;
 6. Een door de gebruiker afgegeven productiebon vrijwaart de onderaannemer niet voor latere aanspraken van de opdrachtgever in verband met niet conform de overeenkomst geleverde prestaties.
 7. De door de opdrachtgever aan de gebruiker in rekening gebrachte kosten kunnen, voor zover zij op diens opdracht betrekking hebben, door de gebruiker op de onderaannemer verhaald worden. De gebruiker zal daarbij de belangen van de onderaanne­mer zo goed mogelijk behartigen
 8. De gebruiker mag vorderingen van de onderaannemer verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de onderaannemer. Dit geldt ook indien de onderaannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 9. De gebruiker betaalt rechtstreeks aan de onderaannemer, maar is ook gerechtigd om een deel van het gefactureerde te storten op de G-rekening van de onderaannemer, dan wel dit deel rechtstreeks aan de belastingdienst te voldoen. Zonder nadere schriftelijke afspraak, bedraagt het percentage dat de gebruiker op de G-rekening van de onderaannemer kan storten 40% van het loonkostenbestanddeel van de onderaanneemsom.
 10. Indien bij de gebruiker het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de onderaannemer niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de belastingdienst voldoet of zal voldoen, heeft de gebruiker het recht het in het vorige lid van dit artikel vermelde percentage dan wel hetgeen nader is overeengekomen, rechtstreeks aan de belastingdienst te betalen. Dit gerechtvaardigd vermoeden bestaat in ieder geval indien de onderaannemer zich niet aan zijn verplichtingen gesteld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden houdt.
 11. De behandeling van facturen die niet aan alle in deze algemene voorwaarden omschreven eisen voldoen, zal worden opgeschort, totdat u de ontbrekende gegevens heeft verstrekt. Facturen die worden ingediend na verloop van vier (4) weken na de datum van opneming van het werk, zullen niet meer in behandeling kunnen worden genomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien de onderaannemer of een door hem ingeschakelde arbeidskracht (een deel van) de sociale premies en/of belastingen niet heeft betaald en de gebruiker hiervoor door de belastingdienst wordt aangesproken, dan heeft de gebruiker uitdrukkelijk een regresrecht op de onderaannemer. De gebruiker verkrijgt op het moment dat hij wordt aangesproken door de belastingdienst een, zonder nadere ingebrekestelling, onmiddellijk en volledig opeisbare vordering op de onderaannemer voor het gehele bedrag van de aansprakelijkstelling. Deze vordering wordt vermeerderd met een vertragingsrente van 2% per maand, cumulatief te berekenen over het bedrag van de aansprakelijkstelling. Deze vertragingsrente is verschuldigd vanaf het moment van aansprakelijkstelling tot aan de dag van volledige betaling aan de gebruiker. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 2. Indien de gebruiker door of namens een door de onderaannemer ingeschakelde arbeidskracht wordt aangesproken en hij aan de betalingsverplichtingen jegens de arbeidskracht voldoet, verkrijgt de gebruiker dezelfde vordering op de onder­aannemer als in het vorige lid van dit artikel is genoemd.
 3. Indien de onderaannemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker voldoet en betaling na aanmaning door de gebruiker alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de onderaannemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
 4. Bij uitblijven van volledige betaling door de onderaannemer, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de onderaannemer alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. De onderaannemer vrijwaart de gebruiker voor aanspraken tot vergoeding van schade verband houdende met door de onderaannemer uitgevoerde werkzaamheden. Onder schade wordt tevens begrepen eventuele boetes die de gebruiker aan de opdrachtgever verschuldigd is wegens te late oplevering welke het gevolg is van tekortkomingen zijdens de onderaannemer.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging

 1. De gebruiker en de onderaannemer kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de overeenkomst te beëindigen.
 2. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de onderaannemer te ontbinden in het geval dat de onderaannemer:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De onderaannemer is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze voorwaarden.
 2. De gebruiker behoudt zich bovendien het recht voor de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de onderaannemer, nadat hij in gebreke is gesteld, zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, dan wel indien de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst beëindigt.
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien de onderaannemer de bedrijfsuitoefening van dan wel de zeggenschap over zijn onderneming aan een ander overdraagt, tenzij deze (andere) partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van de overeenkomst daar geen nadeel van ondervindt.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de onderaannemer, mag de gebruiker de daarmee voor hem gepaard gaande kosten bij de onderaannemer in rekening brengen. Hieronder worden onder andere begrepen de kosten die de gebruiker moet maken voor het zoeken naar en inschakelen van een nieuwe onderaannemer en eventuele Btw-verschillen.
 5. De gebruiker behoudt in alle gevallen recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 11: Verbod van cessie

Het is de onderaannemer verboden zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op de gebruiker zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker aan derden te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De gebruiker geldt steeds als de maker of ontwerper van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte, vervaardigde en ontwikkelde documenten, zaken, werken, modellen, instructies, offertes, certificaten, werkwijzen, schema’s e.d. De gebruiker blijft of wordt de rechthebbende van alle hierop rustende of hieruit voortkomende intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of voornoemde documenten e.d. door of namens de gebruiker dan wel de onderaannemer zijn verstrekt, vervaardigd of ontwikkeld. Deze documenten e.d. worden - indien mogelijk - door de onderaannemer van duidelijke kenmerken voorzien.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 3. Dit betekent onder meer dat:
  1. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde documenten, offertes, schema’s e.d. niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten e.d. niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten e.d. niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
  2. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
 4. Bij overtreding van het in het vorige lid neergelegde verbod is de onderaannemer per overtreding aan de gebruiker een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 5.000,00 (of een nader overeen te komen bedrag) per overtreding verschuldigd.
 5. De onderaannemer staat er voor in dat alle door hem aan de gebruiker te verstrekken of verstrekte documenten e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De onderaannemer is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

Artikel 13: Vertrouwelijke informatie

 1. De onderaannemer verplicht zich tot geheimhouding van alle (bedrijfs)informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de gebruiker en/of de opdrachtgever heeft verkregen en waarvan de gebruiker heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de onderaannemer weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De onderaannemer zal deze informatie alleen aan de door hem ingeschakelde arbeidskrachten of overige derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Een en ander op verbeurte van een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding dan wel een andere schriftelijk overeengekomen boete.
 2. De onderaannemer zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat de door hem ingeschakelde arbeidskrachten en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de onderaannemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de onderaannemer is gevestigd.
 3. Indien de onderaannemer gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de onderaannemer gevestigd is.
 
 
 
Datum: 25 oktober 2016